Vee-ettevõte arendab Võru linna sademeveesüsteeme

Keskkonnainvesteeringute Keskus on teinud otsuse rahastada AS Võru Vesi ja Võru linna ühist sademeveesüsteemide ehitustööde projekti „Võru linnas Kaare ja Karja tn sademeveesüsteemide ja Võrusoo sademeveepumpla rajamine“. Projekti toetatakse „Kliimamuutustega kohanemine, katastroofiriski ennetamine“ meetmest.

ASi Võru Vesi teatel on projektil on kaks suuremat eesmärki. Esiteks, tagada Kaare ja Karja tänava piirkonnas lahkvoolne kanalisatsioon ja vähendada seeläbi koormust Võru reoveepuhastile ning tagada suuremate vihmavalingute korral sademevee nõuetekohane ärajuhtimine, ning teiseks, võimaldada Luha ja Koreli tänava piirkonna valgaladelt sademevee ärajuhtimine Koreli ojja, seeläbi tagades lahkvoolse kanalisatsiooni toimimise piirkonnas, mis omakorda vähendab koormust Võru reoveepuhastile.

Projekti tulemusena rajatakse Kaare ja Telliskivi änavan sademeveetorustik koos eesvooluga, suubumine Vanajõkke; Kaare ja Heina tämava sademeveetorustik koos eesvooluga, suubumine Vanajõkke; Karja tänava sademeveetorustik põhja suunas kuni Roosi tänava olemasolev torustikuni, suubumine Koreli ojja; Karja tämava sademeveetorustik Tamula suunas kuni Kalevipoja tänava olemasoleva torustikuni, suubumine Tamula järve, ning Võrusoo sademeveepumpla teenindamaks Koreli ja Luha tänava sademeveesüsteeme.

Võru linnas Kaare ja Karja tänaval on ühisvoolne kanalisatsioon. Mõlemas piirkonnas on vajalik rajada sademeveetorustik, et tagada lahkvoolne kanalisatsioon, seeläbi vähendades sademevee poolt avaldatavat koormust Võru reoveepuhastile ja piirkonna kinnistutele. Käesoleva projektiga on planeeritud rajada Kaare tänava piirkonda kokku 1240 m sademeveetorustikku ja rekonstrueerida Tallinna maantee ja Telliskivi kinnistute vaheline kraav (kokku 195 m). Kraav toimib ühe Kaare tn osavalgala eesvooluna. Teine rajatav osavalgala suubub torustikuga otse Vanajõkke. Karja tänava piirkonnas on planeeritud rajada kokku 850 m sademeveetorustikku, sealjuures kahe erineva suubla lõikes. Tamula järve poolses osas on planeeritud rajada sellest 300 m torustikku, mis suubub Kalevipoja tn olemasolevasse torustikku ja Karja tn põhjapoolses osas on planeeritud rajada sellest 550 m torustikku, mis suubub Roosi tn olemasolevasse torustikku.

Luha ja Koreli tänava piirkonda teenindav Võrusoo sademeveepumpla on amortiseerunud ja vajab täielikku uuendamist. Uus pumpla tagab piirkonna sademeveesüsteemi toimimise ja vähendab sademevee koormust Võru reoveepuhastile ning piirkonna kinnistutele. Sademeveepumpla tagab ligi 40 hektari tiheasustusalalt kokku kogutud sademevee ärajuhtimise eesvoolu.

Projekti planeeritud maksumus kokku on ligiu 1,4 miljonit eurot, millest toetuse osakaal on 70%.

Tööde abikõlbulikkuse periood on 1. oktoobrist 2024 kuni 1. veebruarini 2027.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Toetuse eesmärk on sademevee probleemide lahendamine tiheasustusaladel.

AS Võru Vesi on Võrumaal ja Põlvamaal viies omavalitsuses tegutsev vee-ettevõte, kes osutab veeteenuseid kokku 53-s tegevuspiirkonnas.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 24/05/2024 12:07:09