Küsitlus

Kas külastad sel suvel Eestimaa suvelavastusi?

NURSIPALU | Võrokeste kongressi vanematekogu nõuab põlisrahvaste õiguste järgimist Nursipalus

Nursipalu harjutusvälja kiirkorras rajamine tekitab muret võrokeste põlisrahva ajalooliste alade ja kultuuri säilimise ning keskkonna puhtuse pärast. Võrokeste kongressi vanematekogu nõuab, et plaan viidaks kooskõlla ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooniga ning et uuritaks võimalikke mõjusid harjutusvälja rajamisel. Vanematekogu kutsub üles kaitsma põlisrahva õigusi ja kultuuri ning säilitama looduse puhtust Nursipalu piirkonnas.

Võrokesed kuulutasid end põlisrahvaks oma esimesel kongressil 22. aprillil 2023. „Eesti üldsus ja valitsus on sellest teadlikud, kuid pole arvestanud põlisrahva järjepidevuse ja kultuuri säilitamisega loodava polügooni alal,” teatab vanematekogu peavanem Kauksi Ülle oma kirjas riigi kaitseinvesteeringute keskusele.

Kongressi vanematekogu esitab ettepaneku lisada harjutusvälja kiirkorras rajamise plaanile järgnev lõik: „Nursipalu HV piiridesse jäävad võrokeste põlisrahva ajaloolised ja kaasajal toimivad asualad, võro põliskeele aktiivse kasutamise ala, looduslikud ja pärimuslikud pühapaigad, ajaloolised ja kultuurimälestised, UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirjas oleva suitsusaunakombestiku elava traditsiooniga ala.”

Samuti soovitakse välja jätta osa, mis hõlmab lõhkemata laskemoonaga UXO (unexploded ordnance) alasid, mis on mõeldud erinevate relvade ja sihtmärkide paigutamiseks, ning lõhkamisalasid, kus tehakse lõhkamistöid ja demineerimisõpet. Need tegevused seavad vanematekogu sõnul ohtu võro põlisrahva iidse asuala mulla ja vee puhtuse ning võivad kahjustada ka põhjavee ja metsade seisundit.

Vanematekogu nõuab, et Nursipalu harjutusväljaku arenduse plaan viidaks kooskõlla ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonis toodud põlisrahva huve kaitsvate punktidega. Deklaratsiooni kohaselt on põlisrahvastel õigus mitte olla sunnitud assimilatsiooni või nende kultuuri hävitamise objektiks, ning riigid peavad tagama tõhusad kaitsemehhanismid põlisrahvaste kultuuri ja identiteedi rikkumise vältimiseks. Eraldi tuuakse välja punkt, mille kohaselt riigid peavad tõkestama ja heastama mistahes tegevust, mille eesmärgiks või tulemuseks on põlisrahvaste maade, territooriumide või varade sundvõõrandamine.

Vanematekogu teeb lisaks ettepaneku tagada õigus võõrandatavate põlistalude omanikele igaveseks ajaks võimaluse tekkides naasta oma võõrandatud elupaika. Viidatakse deklaratsiooni artiklile, mis keelab viia põlisrahvaid sunniviisiliselt minema nende maadelt. Põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni järgi ei saa mingisugust ümberpaigutamist toimuda ilma asjaomaste põlisrahvaste vaba, eelneva ja informeeritud nõusolekuta, pärast kokkulepet õiglase ja ausa kompensatsiooni osas ning kus võimalik, võimalusega valida naasmine.

Võrokeste kongressi vanematekogu nõuab ühtlasi, et kohe alustataks uuringutega harjutusvälja rajamise võimalike mõjude kohta: sealhulgas mõjud põhjaveele ja veerežiimile, elanike füüsilisele ja vaimsele tervisele, võrokeste põlisrahva kultuuri järjepidevusele ning kogukonna sotsiaalmajanduslikule keskkonnale.

 

Autor: VÕROKÕISI KONGRESSI VANÕMBIDE KOGO
Viimati muudetud: 21/09/2023 08:22:55

Lisa kommentaar