Seitsme valla rahvas: avaldage arvamust !!

Head Antsla, Lasva, Orava, Sõmerpalu, Urvaste, Vastseliina ja Võru valla elanikud!

Antsla ja Urvaste, Orava ja Vastseliina ning Lasva, Sõmerpalu ja Võru vald taotlesid eelmisel aastal volikogude algatusel haldusterritoriaalse korralduse muutmist järgmiselt:
1) Antsla ja Urvaste valla ühinemise teel Antsla vallaks;
2) Orava ja Vastseliina valla ühinemise teel Vastseliina vallaks;
3) Lasva, Sõmerpalu ja Võru valla ühinemise teel Võru vallaks.

Kaks neist uutest omavalitsustest – Antsla vald ja Vastseliina vald – ei vasta haldusreformi seaduses kehtestatud omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile (omavalitsuses peab elama vähemalt 5000 elanikku). Seepärast esitas Vabariigi Valitsus määruse eelnõu, millega soovib haldusterritoriaalset korraldust muuta, sundliites Antsla, Lasva, Orava, Sõmerpalu, Urvaste, Vastseliina ja Võru valla üheks omavalitsuseks.

15. maiks peavad seitse kõnealust omavalitsust Vabariigi Valitsuse esitatud ettepanekule vastama ning oma seisukohta ka põhjendama. Omavalitsuste elanike arvamuse teadasaamiseks tuleb seaduse järgi taas korraldada rahvaküsitlus.

Rahvaküsitlus toimub kõigis seitsmes omavalitsuses 23. ja 24. aprillil. Esimesel hääletuspäeval – 23. aprillil – on võimalik hääletada ka elektroonselt. Lingi leiavad kõigi omavalitsuste elanikud oma koduvalla veebilehelt.

Hea kodanik! Leia aega ja anna e-häälega või hääletuspunktis teada, mida arvad seitsme valla ühendamisest üheks omavalitsuseks. Sinu arvamus aitab kujundada ja põhjendada vastust, mille Antsla, Lasva, Orava, Sõmerpalu, Urvaste, Vastseliina ja Võru vald esitavad Vabariigi Valitsusele.

Küsitluse läbiviimise ajad ja küsitluspunktid on alljärgnevad:

Antsla vald
Küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kella 9.00-18.00 ja 24. aprillil 2017 kella 08.00-18.00:
1) Antsla vallamajas (F.R. Kreutzwaldi tn 1, Antsla linn);
2) Tsooru Rahvamajas (Tsooru küla, Antsla vald).
Elektrooniline küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kella 06.00-24.00 (link valla kodulehel www.antsla.ee).

Urvaste vald
Küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kella 09.00-18.00 ja 24. aprillil 2017 kella 08.00 - 18.00 Kuldre vallamajas (Kuldre küla, Urvaste vald).
Elektrooniline küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kella 00.00-24.00 (link valla kodulehel www.urvaste.ee).

Vastseliina vald
Küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kella 10.00-18.00 ja 24. aprillil 2017 kella 10.00-18.00
Vastseliina Rahvamajas (Võidu 38, Vastseliina alevik).
Elektrooniline küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kella 06.00-23.59 (link valla kodulehel www.vastseliina.ee).

Orava vald
Küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kella 9.00-18.00 ja 24. aprillil 2017 kella 9.00-18.00 Orava vallamaja I korrusel (Pargi tee 2, Orava küla).
Elektrooniline küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kella 00.01-20.00 (link valla kodulehel www.orava.ee).

Lasva vald
Küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kella 10.00-18.00 ja 24. aprillil 2017 kella 10.00-18.00
1) Lasva Vallavalitsuses (Palo tee 46, Lasva küla);
2) Kääpa Põhikoolis (Kooli tee 25, Kääpa küla).
Elektrooniline küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kella 06.00-24.00 (link valla kodulehel www.lasva.ee).

Sõmerpalu vald
Küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kella 10.00-18.00 ja 24. aprillil 2017 kella 10.00-18.00
1) Sõmerpalu vallamajas (Sõmerpalu alevik);
2) Osula koolimajas (Osula küla).
Elektrooniline küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kella 06.00-23.59 (link avaldatakse valla kodulehel www.somerpalu.ee).

Võru vald
Küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kella 10.00-18.00 ja 24. aprillil 2017 kella 10.00-18.00
1) Parksepa Keskkoolis (Võru tee 4, Parksepa alevik);
2) Väimela Tervisekeskuses (Matussaare tee 1, Väimela alevik);
3) Puiga Põhikoolis (Järve tee 7, Puiga küla).
Elektrooniline küsitlus toimub 23. aprillil 2017 kella 06.00-23.59 (link avaldatakse valla kodulehel www.voruvald.ee).

Taotleda võib küsitluslehe täitmist kodus, kui isiku tervislik seisund või muu mõjuv põhjus on takistuseks osalemisele küsitluskohas. Selleks peab isik esitama taotluse komisjonile, vallasekretärile või tuues küsitluspunkti hiljemalt 24.04.2017 kella 15.00-ks.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse maa-alal.


 

 

Autor: Tasutud teave
Viimati muudetud: 20/04/2017 12:21:50