Kas naistalunike eelistamine on õigustatud?

Liisa-Ly Pakosta.

Üldreeglina ei tohi kedagi üksnes meheks või naiseks olemise pärast toetusraha jagamisel halvemasse ega ka paremasse olukorda panna. Ministeeriumitel on lausa erikohustus igal sammul süstemaatiliselt ja eesmärgistatult edendada naiste ja meeste võrdseid võimalusi.
Samas lubab soolise võrdõiguslikkuse seadus ka kasutada ajutisi soolist võrdõiguslikkust edendavaid erimeetmeid. Sellised meetmed tõenäoliselt vähendavad teise soo õigusi ja võimalusi - antud näites tähendaks see seda, et maapiirkondades mittepõllumajanduslikul suunal tegutseva ettevõtja võimalus investeeringuteks toetust saada väheneks fakti tõttu, et ta on sündinud mehena.
Et edendamisest ei saaks diskrimineerimist, siis selleks peab edendusmeetme valikule eelnema kõigepealt objektiivsete, ilmselgete asjaolude väljatoomine, et kas just naiseks või meheks olemisest tulenevaid murekohti üldse selles konkreetses asjas on.
Näiteks peaks olema teada, et kas maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse jaoks investeeringutoetuste taotlemisel on naistel tõenäosus toetust saada oluliselt väiksem kui meestel. Piltlikult öeldes: kui taotlusi esitab 20% naisi ja 80% mehi, aga mõlema soo puhul saadakse investeeringuraha sama suures osakaalus, ei ole naiste väiksem arv veel põhjuseks erimeetme kasutamiseks. Naissoost ettevõtjaid tuleks sel juhul lihtsalt innustada, et rohkem naisi toetust taotleks. Kui aga ilmneks, et mitu aastat järjest saavad meestaotlejad toetuse 80%-l juhtudest, naistaotlejad aga vaid 20%-l juhtudest, siis tuleb esmalt vaadata, et kas on mingeid muid tegevusi, mis võiks aidata juba ebavõrdset olukorda lahendada. Näiteks ega ole seatud viimasel viiel aastal katkematu töötamise nõuet? Selline nõue ise oleks diskrimineeriv, sest jätaks kohe kõrvale kõik, kes lapse sünnitanud või lapsega kodus olnud.
See, et taime- ja loomakasvatuses või Eestis üldiselt on naissoost ettevõtjaid vähem kui meessoost ettevõtjaid, ei anna veel mingit alust naiste eelistamiseks nende soo tõttu mittepõllumajanduslikus tegevuses.
Lisaks ei tohi unustada, et ka väga hästi põhjendatud erikohtlemist tohib kasutada üksnes ajutiselt. Seega võib teha naisi soodustavaid otsuseid küll, aga enne tuleb olukord läbi analüüsida, leida soost tulenevad põhjused üles ja hakatagi neid ajutise meetme abil lahendama.

 

Autor: Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta:
Viimati muudetud: 08/02/2018 09:57:02